ສຳລັບທ່ານທີ່ກຳລັງຫາບ່ອນຮຽນ ໄອທີ ສາຍເນັດເວີກ ບໍ່ຄວານພາດງານນີ້ ເພາະທາງສູນລາວໄອທີບໍໍລິການ

ກຳລັງເປີດຮັບນັກສຶກສາແລະພະນັກງານຜູ້ທີ່ສົນໃຈ ເພື່ອເຂົ້າຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດ: Cisco Certified Network Associated (CCNA) Routing & Switching

ໃນວັນທີ 27-31/08/2018

Read more ...
Sign up via our free email subscription service to receive notifications when new information is available.
Advertisement