Display:
Sort By:

ກົດ​ຫມາຍ​ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ລົງ​ທຶນ​ພາຍ​ໃນ (ລົງວັນທີ 22 ຕຸລາ 2004)

ປື້ມເຫຼັ້ມນີ້ໄດ້ນຳສະເໜີບົດເພັງ ແລະ ກາບກອນບຸນບັ້ງໄຟ ເຊິ່ງເປັນບຸນປະເພນີທີ່ສືບທອດກັນມາດົນນານຂອງຊາດເຮົາ.

ເອກະສານສະບັບນີ້ໄດ້ເວົ້າເຖີງວິທີການໃນການຜະລິດຫມາກກ້ວຍຕາກ

ເອກະສານສະບັບນີ້ບັນຈຸເນື້ອໃນກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ທີ່ດີນຄ້ອຍຊັນເພື່ອການກະສິກຳແບບໝັ່ນຄົງໃນສປປລາວ.

ບົດສະເໜີເພື່ອສ້າງບືງທາດຫຼວງໃຫ້ເປັນສວນທຳມະຊາດ ແລະ ສວນວັດທະນາທຳ ຕໍ່ກອງປະຊຸມ ຢູ່ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ວັດທະນາທຳ ຄັ້ງ ວັນທີ 5/3/2010

ເອກະສານສະບັບນີ້ໄດ້ອະທີບາຍລະອຽດເຖີງ ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ, ພື້ນທີ່ຕັ້ງຖີ່ນຖານ, ຮິດຄອງປະເພນີ, ວິຖີການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ເອກະລັກຂອງຊົນເຜົ່າເອີດູ່.

ການລ້ຽງເຜິ້ງພື້ນເມືອງໃນໂກນທີ່ທັນສະໄຫມ

ດຳລັດຂອງປະທານປະເທດແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ກ່ຽວກັບການປະກາດໃຊ້ກົດ​ຫມາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ທະ​ນາຍ​ຄວາມ. (16/1/2012)