ສູນຂ່າວສານການແພດສຸຂະສືກສາ

  ພະຍາດອະຫິວາແມ່ນ ເປັນພະຍາດທີ່ເກີດຈາກເຊື້ອຈຸລິນຊີທີ່ພາໃຫ້ເສຍຊີວິດໄດ້, ຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອແມ່ນ ຈະມີອາການຖອກທ້ອງ ແລະ ມີອາການຂາດນໍ້າແບບຮຸນແຮງ. ຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍສາມາດຕິດເຊື້ອໄດ້ ແລະ ສາມາດພາໃຫ້ເສຍຊີວິດພາຍໃນໜຶ່ງຊົ່ວໂມງ. ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

Read more ...

CR: unicelf

ນົມແມ່ສຳຄັນແນວໃດ , ໃນປະຈຸບັນນີ້ ສິງແວດລ້ວມ ແລະ ສະພາບການປະຈຸບັນ, ເຮັດໃຫ້ແມ່ຫຼາຍຄົນບໍມີເວລາ

Read more ...

More Articles ...

Page 1 of 3
Sign up via our free email subscription service to receive notifications when new information is available.
Advertisement