https://www.facebook.com/ຂ່າວ-ໄພສັງຄົມ-1837315122998531/

ເຕືອນໄພ!!!  ລະວັງໝາກໄມ້ ທີນຳເຂົ້າຈາກປະເທດອ້ອມຂ້າງ 

ວັນທີ 28/9/2018 ເຈົ້າຫນ້າທີ່ລົງກວດພືດຜັກຢູ່ທີ່ດ່ານແດນສະຫວັນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ກວດພົບ  

Read more ...

ສູນຂ່າວສານການແພດສຸຂະສືກສາ

  ພະຍາດອະຫິວາແມ່ນ ເປັນພະຍາດທີ່ເກີດຈາກເຊື້ອຈຸລິນຊີທີ່ພາໃຫ້ເສຍຊີວິດໄດ້, ຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອແມ່ນ ຈະມີອາການຖອກທ້ອງ ແລະ ມີອາການຂາດນໍ້າແບບຮຸນແຮງ. ຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍສາມາດຕິດເຊື້ອໄດ້ ແລະ ສາມາດພາໃຫ້ເສຍຊີວິດພາຍໃນໜຶ່ງຊົ່ວໂມງ. ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

Read more ...

CR: unicelf

ນົມແມ່ສຳຄັນແນວໃດ , ໃນປະຈຸບັນນີ້ ສິງແວດລ້ວມ ແລະ ສະພາບການປະຈຸບັນ, ເຮັດໃຫ້ແມ່ຫຼາຍຄົນບໍມີເວລາ

Read more ...

More Articles ...

Page 1 of 3
Sign up via our free email subscription service to receive notifications when new information is available.
Advertisement