Photo by Laopost, salavan page

ສາລະ​ວັນ​ ດິນ​ແດນອົງ​ແກ້ວ​ອົງ​ກົມມະ​ດຳ ຕັ້ງ​ຢູ່​ທາງ​ພາກ​ໃຕ້ ຂອງ​ສປປລາວ, ມີເມືອງສາລະວັນເປັນເທດສະບານ ຫລື ເມືອງເອກ.ເປັນແຂວງທີ່ມີຄວາມຫາກຫລາຍທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ ທີ່ຫນ້າສຶກສາ ແລະຄົ້ນຫາ.

Read more ...

Photo by lLaopost, salavan page

ສາລະ​ວັນ​ ດິນ​ແດນອົງ​ແກ້ວ​ອົງ​ກົມມະ​ດຳ ຕັ້ງ​ຢູ່​ທາງ​ພາກ​ໃຕ້ ຂອງ​ສປປລາວ, ມີເມືອງສາລະວັນເປັນເທດສະບານ ຫລື ເມືອງເອກ.ເປັນແຂວງທີ່ມີຄວາມຫາກຫລາຍທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ ທີ່ຫນ້າສຶກສາ ແລະຄົ້ນຫາ.

Read more ...
Sign up via our free email subscription service to receive notifications when new information is available.
Advertisement